Vítáme Vás v naší obci.

Katastrální úřad: OZNÁMENÍ o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

10. 5. 2022

Obecní úřad zveřejňuje na pokyn Katastrálního úřadu informace o dalším kroku k digitalizaci dat KÚ pro  katastr obce Přerov nad Labem:

OZNÁMENÍ o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Obecní úřad Přerov nad Labem podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon), a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-3/2018-208 oznamuje, že v budově Obecního úřadu Přerov nad Labem, místnost zasedací, v období od 13.6.2022 do 24.6.2022, vždy v pracovních dnech a to:

v pondělí 13.6., 20.6., ve středu 15.6., 22.6.    od 9:00 do 12:00 od 13:00 do 17:00 hod.
v  úterý 14.6., 21.6., čtvrtek 16.6., 23.6. od 14 do 16 hod., pátek 17.6., 24.6.    od 9:00 do 12:00 hod.

bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený novým mapováním na digitální katastrální mapu (dále jen „obnovený katastrální operát“) v katastrálním území Přerov nad Labem obce Přerov nad Labem

Ve dnech 13.6. (od 9:00 do 12:00 od 13:00 do 16:00) a 24.6 (od 9:00 do 12:00 hod.) bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce nebo osoba pověřená obcí (dále jen „zaměstnanec obce“). V případě, že zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví, bude možné po předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného katastrálního  operátu na katastrálním pracovišti. Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho vyložení nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx .

Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen „vlastníci“) se upozorňují na tyto skutečnosti:
1) Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem zapsaná v katastru nemovitostí (§ 43 katastrálního zákona).
2) Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna; jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku [§ 2 písm. g) katastrálního zákona].
3) V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná katastrální mapa zobrazením hranic zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, pokud to umožňuje kvalita jejich zobrazení v grafickém operátu dřívější pozemkové evidence (§ 40 katastrálního zákona), přitom tyto parcely jsou zpravidla označeny novými parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech k záměně parcel.
4) Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad (§ 45 odst. 3  katastrálního zákona). V této době mohou vlastníci ohlásit případnou změnu osobních údajů doloženou průkazem totožnosti. Neúčast vlastníků a jiných oprávněných při vyložení operátu není překážkou pro vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
5) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem 11. 7. 2022 Nebude-li pravomocně rozhodnuto o některých námitkách, je katastrální úřad oprávněn vyhlásit platnost obnoveného katastrálního operátu s tím, že tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí o námitkách katastrální úřad toto upozornění odstraní (§ 46 odst. 1 katastrálního zákona).
6) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává neplatným a nadále se používá obnovený katastrální operát (§ 46 odst. 2 katastrálního zákona).  
Toto oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 * všem vlastníkům, kteří mají v obci trvalý pobyt nebo sídlo,
 * těm vlastníkům, u kterých není katastrálnímu úřadu znám jejich trvalý pobyt nebo sídlo a kterým z uvedených důvodů nemůže katastrální úřad doručit toto oznámení podle § 45 odst. 2 katastrálního zákona.

Za správnost vyhotovení: Čermáková Jiřina

Oznámení vyvěšeno dne: 10.05.2022

Last modified: 10. 5. 2022

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.