Vítáme Vás v naší obci.

Veřejná vyhláška z podnětu MěÚ Lysá nad Labem – komunikace od čerp. stanice MOL na Mochov

16. 11. 2022

Obecní úřad Přerov nad Labem z podnětu Městského úřadu Lysá nad Labem zveřejňuje dokument:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy
Městský úřad Lysá nad Labem obce s rozšířenou působností, odbor dopravy, správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „zákon o silničním provozu“), na základě ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen: „správní řád“)
v y d á v á  o p a t ř e n í  o b e c n é  povahy
spočívající ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, silnice č. III/2724, III/24510, II/611 a MK bezejména u čerpací stanice, z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Správní orgán, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném
vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, dopravního inspektorátu Nymburk, vydaném pod č. j. KRPS-269331-2/ČJ-2022

Celé znění dokumentu je přiloženo zde:

Přechodná úprava provozu (1)
DIO
DIO1
DIO2

Vyvěšeno dne 16.11.2022

 

 

Last modified: 25. 11. 2022

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *