Vítáme Vás v naší obci.

Veřejná vyhláška z podnětu MěÚ Lysá nad Labem – opravy havárií a údržba silnic II. a III. třídy

9. 3. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Lysá nad Labem obce s rozšířenou působností, odbor dopravy jako věcně a místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností, vykonávající podle ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost, stanovenou mu ustanovením § 124 odst. 1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen: „zákon o silničním provozu“), a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR, postupem podle ustanovení § 77 zákona o silničním provozu a využití ustanovení části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen: „správní řád“) vydává toto:
O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y,
kterým se stanovuje,
P Ř E C H O D N Á Ú P R A V A P R O V O Z U
(podle ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění).
Odstraňování havárií a běžná údržba silnic II. a III. třídy v působnosti silničního správního úřadu Lysá nad Labem …

Celé znění veřejné vyhlášky je připojeno:

Přechodná úprava provozu
DIO 1
DIO 2

Zveřejněno 09.03.2023

Last modified: 13. 3. 2023

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.