Vítáme Vás v naší obci.

Informace 106/1999 Sb.

1. Oficiální název Obecní úřad Přerov nad Labem
2. Důvod a způsob založení Obec Přerov nad Labem vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č.367/1990 Sb. o obcích, v platném znění ke dni 23. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce Přerov nad Labem je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).
3. Organizační struktura Starosta: Jiří Beneš
Místostarostka: Mgr. Alena Bakošová
Referent místní samosprávy: Aneta Střížková, Aneta Suchá
Další pracovníci OÚ: Venuše Gůrová DiS.
Robert Günther, Blanka Zbýňová ml.,  Vasylyna Dziuba, Iveta Svobodová, Jiří Linhart, Martin Suchý, Bohumil Bašus
4. Kontaktní spojení Obecní úřad Přerov nad Labem 38, 289 16 Přerov nad Labem
4.1 Kontaktní poštovní
adresa
Totožná s bodem č. 4
4.2 Adresa úřadovny
pro osobní návštěvy
Totožná s bodem č. 4
4.3 Úřední hodiny Pondělí: 8:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00; Středa: 8:00 – 12:00 | 13:00 – 18:00.

Pouze po předchozí domluvě je možno domluvit schůzku v jiném termínu od pondělí do pátku.

4.4 Telefonní čísla +420 325 565 274 – pevná linka v kanceláři – není přesměrována na žádný mobil
+420 724 224 832 – starosta
+420 725 021 414 – místostarostka
4.5 Číslo faxu  není
4.6 Adresa internetových stránek https://www.prerovnadlabem.eu
4.7 Adresa e-podatelny obecni.urad@prerovnl.cz
4.8 Oficiální email úřadu obecni.urad@prerovnl.cz
4.9 Dotazy občanů obecni.urad@prerovnl.cz
5. Případné platby lze poukázat  na provozní účet obce:   4929191/0100 KB Nymburk ;    platby za stočné na účet 2601059939/ 2010  Fio banka 
6. 00239682
7. DIČ CZ00239682   (pro provozování podtlakové kanalizace a ČOV)
8. Dokumenty
8.1 Seznam hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet (viz. https://www.prerovnadlabem.eu/rozpocet-obce/)
9. Žádosti o informace (místo a způsob, jak získat příslušné informace).
Obecní úřad Přerov nad Labem, Přerov nad Labem č. p. 38, 289 16 Přerov nad Labem, tel.: +420 325 565 274.
Žádosti lze podat: písemně, ústně nebo elektronicky na e-podatelnu obecního úřadu.
10. Příjem žádostí a dalších podání (kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí). Žádost o poskytnutí informace podává žadatel ústně na obecním úřadě, písemně zaslané na adresu obecního úřadu nebo elektronicky na e-podatelnu obecního úřadu. Žádost si můžete stáhnout zde (PDF a DOC formát). Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně podává žadatel v podatelně obecního úřadu. Jiná podání (žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání) žadatel může podat písemně na podatelnu obecního úřadu nebo zaslat poštou.
11. Opravné prostředky (místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech). Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně na podatelnu obecního úřadu nebo poštou na adresu Obecní úřad Přerov nad Labem, č.p. 38, 289 16 Přerov nad Labem. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.
12. Formuláře (název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat) Běžné formuláře lze získat v podatelně Obecního úřadu Přerov nad Labem, ostatní na pověřeném úřadě města Lysá nad Labem.
13. Popisy postupů (Návody na řešení životních situací)Přehled agend Občan na úřadě– popis mnoha situací ve styku s úředníky (návody, rady apod.) Agendy obecního úřadu – Přehled agend, kterými se úřad zabývá (tj. o čem může v samostatné nebo přenesené působnosti rozhodnout).
14. Nejdůležitější předpisy (přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí). Všechny informace lze získat přímo na Obecním úřadě Přerov nad Labem.
15. Úhrady za poskytování informací Sazebník úhrad
16. Licenční smlouvy Uloženy na obecním úřadě.
17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb. Připravujeme

Comments are closed.