Vítáme Vás v naší obci.

Oznámení

Výroční schůze rybářů v pátek 15.3.2024

Výroční schůze rybářů se koná v pátek 15.3.2024 od 17 hodin. Podrobnosti v připojené pozvánce:  

Žádný komentář

Veřejná vyhláška – přechodná úprava provozu – oprava komunikace

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Lysá nad Labem obce s rozšířenou působností, odbor správních činností jako věcně a místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností, vykonávající podle ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost, stanovenou mu ustanovením § 124 odst. 1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o …

Žádný komentář

Veřejná vyhláška – úprava provozu – akce MASOPUST 2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  opatření obecné povahy Městský úřad Lysá nad Labem obce s rozšířenou působností, odbor správních činností, správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „zákon o silničním provozu“), …

Žádný komentář

Konkurz na ředitelku/ředitele MŠ Přístavní Čelákovice

Město Čelákovice, IČO 00240117, se sídlem náměstí 5. května 1 ….

Žádný komentář

Obecně závazné vyhlášky o poplatcích

Obecně závazné vyhlášky …

Žádný komentář

Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Přerov nad Labem

Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Přerov nad Labem, které proběhne 7.2.2024 od 18 hodin v č.p. 14,  v plném znění je připojena zde:   Vyvěšeno dne 24.01.2024

Žádný komentář

Oznámení zahájení řízení MěÚ Lysá nad Labem – kanalizační řád pro ČOV a PK

Obecní úřad Přerov nad Labem z podnětu Městského úřadu Lysá nad Labem zveřejňuje dokument: OZNÁMENÍ  – ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ Obec Přerov nad Labem, IČO 00239682, Přerov nad Labem 38, 289 16 Přerov nad Labem (dále jen „žadatel“) dne 15.1.2024 podal žádost o schválení provozního řádu: ČOV A PODTLAKOVÁ KANALIZACE  (dále jen „kanalizační řád“). Uvedeným dnem bylo …

Žádný komentář

Mikroregion Polabí – návrh rozpočtu svazku obcí pro rok 2024

V souladu s příslušnou legislativou obec Přerov nad Labem jako člen dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polabí před plánovanou valnou hromadou Mikroregionu Polabí, která se bude konat 14.12.2023, zveřejňuje návrh rozpočtu DSO Mikroregion Polabí pro rok 2024. Návrh Rozpočtu je sestaven jako vyrovnaný, je počítáno s úhradou migrace dat a školením uživatelů spisové služby, kde shodný SW …

Žádný komentář

Pozvánka našim seniorům na Vánoční posezení dne 6.12., organizované Centrem sociálních a zdravotních služeb

Vedení Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady srdečně zve seniory na Vánoční posezení, které proběhne ve středu 6.12.2023 od 14 hodin v novém Kulturním domě v Milovicích. Seniorům bude zajištěn odvoz autobusem nebo autem dle potřeby, ale je potřeba si zaregistrovat účast a odvoz na e-mailu nebo přes telefon paní Bc. Věry Součkové. Bc. Věra …

Žádný komentář

Návrh DIO na opravu komunikace

Návrh DIO na havarijní kácení …..

Žádný komentář

ČEZ Distribuce – odečty elektroměrů v Přerově nad Labem od 6. do 9.11.2023

ČEZ Distribuce  informuje, že odečty elektroměrů v Přerově nad Labem proběhnou v týdnu od 6. do 9.11.2023. Zároveň ČEZ žádá vlastníky o zpřístupnění odečtových míst a zajištění pohybu psů v prostoru u odečtového místa. Více v přiložených podkladech zaslaných z ČEZ Distribuce.    

Žádný komentář

ČEZ Distribuce – UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů do 15.11.2023 ohrožujících nadzemní elektrické vedení

Informace od ČEZ Distribuce a.s.: Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění, vyzýváme tímto upozorněním vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé …

Žádný komentář

Oznámení o zveřejnění – Mikroregion Polabí

V souladu s  § 16  zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech …

Žádný komentář

Oznámení plánovaných odečtů elektroměrů

Oznámení o pravidelných odečtech elektroměrů …

Žádný komentář

Katastrální úřad informuje o vyložení digitalizované mapy katastr. území Lysá nad Labem

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk informuje:  Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk (dále jen „katastrální úřad“), oznamuje, že v budově Městského úřadu Lysá nad Labem , v zasedací místnosti v 1.patře staré budovy , v období od 30.10.2023 …

Žádný komentář

Mikroregion Polabí – rozpočtové opatření

Obec Přerov nad Labem, člen Mikroregionu Polabí jako členská obec zveřejňuje: Oznámení o zveřejnění: V souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, oznamujeme, že Rozpočtová opatření č. 2/2023  DSO Mikroregionu Polabí jsou zveřejněna na webových stránkách svazku obcí www.mikroregionpolabi.cz/rozpocty/ a v listinné podobě k nahlédnutí v …

Žádný komentář

SPÚ – Rozhodnutí o schválení KoPú SEMICE

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, pobočka Nymburk informuje o rozhodnutí podle § 11 odst. 4 zákona o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. SEMICE nad Labem a navazujících částech. Celé znění vydaného rozhodnutí je připojeno: Vyvěšeno dne 11.9.2023 nejméně do 26.9.2023

Žádný komentář

Ordinace praktického lékaře uzavřena z důvodu čerpání dovolené od 21.8. do 1.9.2023

Ordinace MUDr. Kitzbergera uzavřena z důvodu čerpání dovolené od 21.8. do 1.9.2023.  Dne 4.9.2023 ordinace otevřena pouze dopoledne (do 12:30 v Přerově nad Labem).    Zástup v nutném případě v týdnu 21.-25.8. MUDr. Hana Šubrtová v Lysé nad Labem. Zástup v nutném případě v  týdnu 28.8. – 1.9. MUDr. Zdeňka Macháčková, Milovice.

Žádný komentář

ČEZ Distribuce – Plánovaná odstávka elektřiny v části obce dne 22.8.2023

ČEZ Distribuce informuje o plánované odstávce elektřiny v části obce Přerov nad Labem dne 22.8.2023 od 7:30 do 16:30 hodin.   Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: Přerov nad Labem (okres Nymburk):   č. p. 382, 383, 385-389    

Žádný komentář

Státní plavební správa – Opatření obecné povahy č.96/2023

Státní plavební správa informuje o vydání OPATŘENÍ  OBECNÉ POVAHY č.96/2023 o zastavení plavebního provozu přes plavební komoru Lysá nad Labem ve dnech  od 11.9.2023 do 18.9.2023, jehož plné znění zveřejňuje Obec Přerov nad Labem  dnem 28.7.2023 na své elektronické úřední desce na dobu 15 dní:     zveřejněno 28.7.2023  

Žádný komentář

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘEROV NAD LABEM 2019-2023

Městský úřad Lysá nad Labem, odbor výstavby a územního plánování (dále jen „pořizovatel“), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předkládá podle § 55 odst. 1 stavebního zákona a § 15 vyhlášky č. 500/2006 …

Žádný komentář

KoPÚ Semice nad Labem – zápis ze závěrečného jednání

Na žádost Státního pozemkového úřadu, pobočka Nymburk, je zveřejněn zápis ze závěrečného jednání, které proběhlo dne 26.6.2023 v SOKOLOVNĚ v Semicích se začátkem v 16:00 hodin a týkalo se Komplexních pozemkových úpravy v katastrálním území Semice nad Labem a v navazujících částech katastrálních území Přerov nad Labem, Starý Vestec a Hradištko u Sadské. Zveřejněno 17.07.2023

Žádný komentář

Mikroregion Polabí – informace o schváleném závěrečném účtu Mikroregionu Polabí

Obec Přerov nad Labem je součástí sdružení měst a obcí Mikroregion Polabí, proto informuje o schváleném závěrečném účtu Mikroregionu Polabí: Oznámení o zveřejnění V souladu s §39 a §16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění oznamujeme, že Závěrečný účet Mikroregionu Polabí na rok 2022 a Rozpočtové opatření č. 1/2023 …

Žádný komentář

Zákaz pálení od 7.7.2023 do odvolání – zrušeno

HZS Středočeského kraje vyhlásil zákaz pálení !! V návaznosti na výstrahu ČHMÚ č. 000210 vstupuje dnem 7.7. 2023 v 12:00 hod. v účinnost Nařízení kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, na jehož základě pálení do odvolání zakazujeme a jeho porušení …

Žádný komentář

Úprava jízdních řádů linky č. 429 / 443 / 661 po dobu uzavírky silnice III/2722

Z důvodu 3. etapy uzavírky silnice III/2722 v obci Semice dochází na linkách autobusů PID č. 429, 443 a 661 k vydání výlukových jízdních řádů v termínu od 29. 6. 2023 (čtvrtek) do odvolání (předpoklad srpen). Změny zastávek : Zřizuje se: „Hradištko, Kersko, U pramene“ – obousměrně pro linku 443 v místech pravidelné zastávky linky …

Žádný komentář

KoPÚ Semice – pozvánka na závěrečné jednání 26.6.2023

Státní pozemkový úřad, pobočka Nymburk, informuje o konání závěrečného jednání – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Semice nad Labem. Závěrečné jednání se uskuteční dne 26. 6. 2023 od 16:00 hodin v sokolovně v Šemících, č.p. 204.   Vyvěšeno dne 09.06.2023

Žádný komentář

Oprava komunikace – úplná uzavírka silnice č. III/2454 v k.ú. Přerov nad Labem směr Sedlčánky

Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy, dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, p o v o l u j e  úplnou uzavírku silnice č. III/2454 v k.ú. Přerov nad Labem od 09.06.2023 do 18.06.2023  (mezi  Přerovem nad Labem a Císařskou Kuchyní). Objízdná trasa: dle DIO  – přiloženo …

Žádný komentář

Veřejná vyhláška z podnětu MěÚ Lysá nad Labem – úplná uzavírka komunikace č. III/2454

Obecní úřad Přerov nad Labem z podnětu Městského úřadu Lysá nad Labem zveřejňuje dokument: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy Městský úřad Lysá nad Labem obce s rozšířenou působností, odbor dopravy, správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu …

Žádný komentář

HZS Středočeského kraje vyhlásil zákaz pálení – již odvolán

HZS Středočeského kraje informuje: v návaznosti na výstrahu ČHMÚ č. 000160 vstupuje dnešním polednem v účinnost Nařízení kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. V této souvislosti je v našem kraji do odvolání výstrahy vydán zákaz pálení. Všichni občané, kteří měli …

Žádný komentář

ČEZ Distribuce – plánovaná odstávka elektrické energie v části obce 7.6.2023

ČEZ Distribuce – plánovaná odstávka elektrické energie v části obce dne 7.6.2023 v čase od 7,30 do 15,30 hod. Místa, kterých se odstávka dotýká jsou v připojeném dokumentu z ČEZ Distribuce:      

Žádný komentář

Podklady k závěrečnému účtu MIKROREGION Polabí

Obec Přerov nad Labem je členem MIKROREGIONU  Polabí, proto také zveřejňuje informace k projednání závěrečného účtu za rok 2022 uvedeného sdružení obcí. Návrh závěrečného účtu za rok 2022 a Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2022 MIKROREGIONU Polabí  bude projednán na valné hromadě členů v červnu 2023.   Zveřejněno 18.5.2023  

Žádný komentář

Státní pozemkový úřad informuje o vystavení návrhu KoPÚ k.ú. SEMICE

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Semice nad Labem a v navazujících částech katastrálních území Přerov nad Labem, Starý Vestec a Hradištko u Sadské. Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Nymburk (dále jen „pobočka“) jako příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém …

Žádný komentář
ikona voda

VaK Nymburk – pitná voda – Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné za rok 2022

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. informují odběratele v souladu s metodikou MZe o výpočtu nákladů ceny pitné vody, dle §36 odst.8 písmeno b zákona – „Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) za vodné za předcházející rok tj. 2022“. Výpočet je ve formátu z povinné aplikace MZe a dokument je tiskem z aplikace, kde do formátu ani …

Žádný komentář

KHS Středočeského kraje – zkoušky znalosti hub v roce 2023

Připojujeme informaci z Krajské hygienické stanice ohledně zkoušek znalosti hub: Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2023 pro zájemce, kteří chtějí obchodovat nebo používat k výrobě jedlé volně rostoucí houby z vlastního sběru, nebo pro provozovatele restaurací, kteří chtějí z jedlých volně rostoucích hub z vlastního sběru připravovat pokrmy Krajská hygienická stanice Středočeského kraje …

Žádný komentář

Veřejná vyhláška z podnětu MěÚ Lysá nad Labem – opravy havárií a údržba silnic II. a III. třídy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Lysá nad Labem obce s rozšířenou působností, odbor dopravy jako věcně a místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností, vykonávající podle ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost, stanovenou mu ustanovením § 124 odst. 1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu …

Žádný komentář

Výroční členská schůze RYBÁŘSKÉHO SPOLKU

P O Z V Á N K A na Výroční členskou schůzi RYBÁŘSKÉHO SPOLKU PŘEROV NAD LABEM se sídlem v Přerově nad Labem čp. 38.  

Žádný komentář

Veřejná vyhláška z podnětu MěÚ Lysá nad Labem – stanovení součásti dopravní cesty

Obecní úřad Přerov nad Labem z podnětu Městského úřadu Lysá nad Labem zveřejňuje dokument: R O Z H O D N U T Í   –  Veřejná vyhláška Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění …

Žádný komentář

Drive-in hlasování při volbě prezidenta České republiky (z důvodu izolace / karantény nařízené z důvodu šíření nemoci covid-19)

Drive-in hlasování při volbě prezidenta České republiky (z důvodu izolace / karantény nařízené z důvodu šíření nemoci covid-19) Dne 16. prosince 2022 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování při volbě prezidenta republiky v roce 2023. Z ustanovení § 8 odst. 1 tohoto zákona vyplývá pro krajský úřad povinnost …

Žádný komentář

Školení členů volební komise

Pokyny pro členy volební komise – volba prezidenta – povinnost účasti na školení:  

Žádný komentář

Mikroregion Polabí – schválený rozpočet na rok 2023 a střednědobý rozpočtový výhled na roky 2024-2026

Obec Přerov nad Labem je členem Mikroregionu Polabí a tedy zveřejňuje také informaci o rozpočtu mikroregionu jako takového. Na valné hromadě dne 6.12.2022 byl členy schválen rozpočet Mikroregionu Polabí na rok 2023 a Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Polabí na roky 2024-2026. Oznámení o zveřejnění: V souladu s § 39 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. …

Žádný komentář

MUDr. Kitzberger – provoz ordinace o svátcích

Ordinace MUDr. Kitzbergera informuje o úpravě ordinačních hodin praktického lékaře v průběhu nadcházejících svátečních dní: 22.12. – čtvrtek – do 12:00 23.12. – pátek – do 10:00 27.12. – úterý – 8:00 – 10:00 28.12. – středa – 8:00 – 10:00 ve dnech 29.12.22 až  3.1.23 dovolená Neodkladné (!!!) případy ošetří  v prosinci MUDr. Václav …

Žádný komentář

Volby 2023 – 1.schůzka členů OVK

Zpráva určená jmenovaným členům volební komise pro volby do zastupitelstva obce Přerov nad Labem. Oznámení starosty o místě, čase a datumu konání první schůze členů volební komise – povinná schůze:   Vyvěšeno 19.12.2022

Žádný komentář

Veřejná vyhláška z podnětu MěÚ Lysá nad Labem – značení přechodu u ZŠ

Obecní úřad Přerov nad Labem z podnětu Městského úřadu Lysá nad Labem zveřejňuje dokument: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem příslušný dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o …

Žádný komentář

Veřejná vyhláška z podnětu MěÚ Lysá nad Labem – přechod u ZŠ

 Obecní úřad Přerov nad Labem z podnětu Městského úřadu Lysá nad Labem zveřejňuje dokument: OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy č. 30/22 stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. …

Žádný komentář

Veřejná vyhláška z podnětu MěÚ Lysá nad Labem – komunikace od čerp. stanice MOL na Mochov

Obecní úřad Přerov nad Labem z podnětu Městského úřadu Lysá nad Labem zveřejňuje dokument: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy Městský úřad Lysá nad Labem obce s rozšířenou působností, odbor dopravy, správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu …

Žádný komentář

Mikroregion Polabí – návrh rozpočtového opatření č.1/2022 a rozpočtového výhledu 2024-2026

Naše obec je člen Mikroregionu Polabí, proto má povinnost informovat také o finančních záležitostech spojených s Mikroregionem. Mikroregion Polabí informuje o návrhu rozpočtového opatření č.1/2022 a rozpočtovém výhledu pro roky 2024-2026, které budou projednávány na Valném shromáždění Mikroregionu Polabí dne 6.12.2022.   Zveřejněno 11.11.2022

Žádný komentář

IDSK informuje o změně jízdního řádu linky 661 od 11.12.2022

IDSK informuje v  souvislosti se změnami železničních spojů na trati 011 Praha – Kolín s nástupem nového GVD od 11. 12. 2022 dojde k úpravám návazných spojů na linkách PID 422, 661 a 662 v Českém Brodě. Připojen je: • popis změn • jízdní řád autobusové linky 661 ve znění od 11.12.2022 V případě připomínek …

Žádný komentář

ČEZ Distribuce – výzva vlastníkům nemovitostí přes které vede nadzemní elektrické vedení nebo je zasahuje ochranné pásmo

Informace od ČEZ Distribuce a.s.: Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění, vyzýváme tímto upozorněním vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé …

Žádný komentář

Státní pozemkový úřad – oznámení o zjišťování proběhu hranic pozemků – komplexní pozemkové úpravy (KOPU) v k.ú. Přerov nad Labem

Na základě žádosti Státního pozemkového úřadu zveřejňujeme oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Přerov nad Labem. Níže jsou zveřejněny tyto dokumenty: Oznámení o zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků– komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Přerov nad Labem Oznámení o zjišťování proběhu hranic pozemku s duplicitním vlastnictvím,, které proběhne …

Žádný komentář

Veřejná vyhláška z podnětu MěÚ Lysá nad Labem – přechod u ZŠ

Obecní úřad Přerov nad Labem z podnětu Městského úřadu Lysá nad Labem zveřejňuje dokument: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem příslušný dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o …

Žádný komentář

Veřejná vyhláška z podnětu MěÚ Lysá nad Labem – přechod u ZŠ příprava

Obecní úřad Přerov nad Labem z podnětu Městského úřadu Lysá nad Labem zveřejňuje dokument: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy Městský úřad Lysá nad Labem obce s rozšířenou působností, odbor dopravy, správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních  komunikacích dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu …

Žádný komentář

Veřejná vyhláška z podnětu MěÚ Lysá nad Labem – mostek tzv Pivní cesta

Obecní úřad Přerov nad Labem z podnětu Městského úřadu Lysá nad Labem zveřejňuje dokument: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy Městský úřad Lysá nad Labem obce s rozšířenou působností, odbor dopravy, správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu …

Žádný komentář

ČEZ Distribuce – plánovaná odstávka elektřiny v části obce 27.9.2022

ČEZ Distribuce informoval kancelář Obecního úřadu o plánované odstávce v dodávce elektrické energie v části naší obce.  V úterý 27.9.2022 mezi 7,30 až 16,30 hod nepůjde proud v lokalitě s těmito čísly popisnými či parcelními: domy s  č. p. 2-9, 16, 27, 31, 37, 47, 59, 68, 77, 85, 89, 91, 92, 93, 98, 100, …

Žádný komentář

ČEZ informuje o zrušení odstávky na 9.9.2022

Ve čtvrtek 8.9.2022 obdržela kancelář Obecního úřadu informaci od ČEZ Distribuce, že původní plánovaná odstávka elektrické energie v pátek 9.9.2022 JE ZRUŠENA.    

Žádný komentář

ÚZSVM – aktualizace seznamu nemovitých věcí – nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) dle agendy nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) – §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon,  informuje o aktualizaci seznamu k 1.8.2022. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) v příloze postupuje aktualizovaný seznam nemovitých věcí, …

Žádný komentář

Podzimní termín zkoušek ze znalosti hub

Obecní úřad zveřejňuje informaci, kterou zaslala Krajská hygienická stanice Středočeského kraje: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ve spolupráci s Českou mykologickou společností vyhlašuje pro zájemce mající trvalé bydliště ve Středočeském kraji a chtějí získat osvědčení prokazující znalost hub, podzimní termín zkoušky ze znalosti hub:  

Žádný komentář

ČEZ Distribuce – odstávka energie v části obce 22.8. a 23.8.2022

ČEZ Distribuce informoval kancelář Obecního úřadu o plánované odstávce v dodávce elektrické energie v části naší obce.  V pondělí 22.8.2022 mezi 7,30 až 13,30 hod a v úterý 23.8.2022 mezi 7,30 až 13,30 hod nepůjde proud v lokalitě s těmito čísly popisnými či parcelními: Přerov nad Labem (okres Nymburk) :  č. p. 295, 316, 502, …

Žádný komentář

Mikroregion Polabí – schválený závěrečný účet za rok 2021

Svazek obcí Mikroregion Polabí, jehož je naše obec členem, na stránkách svazku zveřejnil schválený Závěrečný účet 2021 k hospodaření Mikroregionu Polabí. V souladu se zákonnými požadavky obec Přerov nad Labem, jakožto člen svazku,  informuje o zveřejnění: Oznámení o zveřejnění V souladu s § 39 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném …

Žádný komentář

Katastrální úřad – sdělení o vyhlášení platnosti obnovení katastrálního operátu

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk informuje o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Přerov nad Labem obce Přerov nad Labem ze dne 11.7.2022 č.j. OO-3/2018-208 podle ustanovení § 58 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). Plné znění sdělení je připojeno:    

Žádný komentář

Exekutorský úřad Klatovy – dražební vyhláška ve věci exekuce 120 EX 25772/10

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KLATOVY, JUDr. Dalimil Mika, LL. M., soudní exekutor předal Obecnímu úřad Přerov nad Labem ke zveřejnění dražební vyhlášku ve věci exekuce 120 EX 25772/10 a požádal o zveřejnění v souladu s § 336c odst. 3) zákona č. 99/1963 Sb. (Občanský soudní řád) ve smyslu čl. IV zákona č. 396/2012 Sb.  Kompletní znění dražební …

Žádný komentář

Krajský úřad – vyvěšení veřejné vyhlášky s návrhem opatření obecné povahy – odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) v návaznosti na termín platnosti původního opatření obecné povahy, přistoupil k přípravě nového opatření obecné povahy, kterým se v souladu s § 5b odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, stanoví odchylný postup pro usmrcování …

Žádný komentář

ČEZ Distribuce – plánovaná odstávka v části obce 20.6.2022

ČEZ Distribuce informuje o plánované odstávce v dodávce elektrické energie v části obce dne 20.6. v čase od 8,00 do 12,00 hodin, která zahrnuje tyto lokality: Přerov nad Labem (okres Nymburk) č. p. 53, 154, 155, 157-182, 184, 186, 202, 205, 208, 215, 259, 266, 274, 284, 298, 336, 397, 432, 433, 434, 437 kat. …

Žádný komentář

Ve středu 1.6.2022 proběhne zkouška sirén

Ve středu 1.6.2022 proběhne v pravé poledne zkouška sirén. Nejde o poplach, pouze technické ověření systému.  

Žádný komentář
ikona voda

VaK Nymburk – zákaz napouštění bazénů z vodovodního řadu

Vlastník a provozovatel vodovodního rozvodu v obci zaslal ke zveřejnění přiloženou výzvu:  

Žádný komentář
ikona hasiči

HZS Středočeského kraje vyhlásil zákaz pálení od 11.5. 10:27 hodin

HZS Středočeského kraje: Na základě výstrahy vydané ČHMU na nebezpečí požárů od 11.5. 10:27 hod. vstupuje v platnost Nařízení Středočeského kraje 3/2020 ze dne 20.4.2020 o stanovení podmínek k zabezpečení PO v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Během výstrahy je pálení zakázáno. Platnost vydané výstahy ČHMU je do 14.5.2022 15:00 hod., ale její další vývoj …

Žádný komentář

Katastrální úřad: OZNÁMENÍ o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Obecní úřad zveřejňuje na pokyn Katastrálního úřadu informace o dalším kroku k digitalizaci dat KÚ pro  katastr obce Přerov nad Labem: OZNÁMENÍ o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí Obecní úřad Přerov nad Labem podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon), a na …

Žádný komentář

Veřejná vyhláška – doručení návrhu změny č.3 ÚP a oznámení veřejného projednání

Městský úřad Lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen „pořizovatel“), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Přerov nad Labem o pořízení změny územního plánu zkráceným …

Žádný komentář

Finanční úřad – veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitosti na rok 2022

Finanční úřad pro Středočeský kraj informuje: podle § 50 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů je zveřejněna vyhláška na úřední desce obce po dobu 30 dnů: Zveřejněno od 26.4.2022

Žádný komentář
ikona voda

VaK Nymburk – zveřejnění výpočtu ceny vodného (pitná voda)

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. informují odběratele v souladu s metodikou MZe o výpočtu nákladů ceny pitné vody. Níže je připojen dokument  „Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) za vodné“ za předcházející rok tj. 2021.     Obdrženo 21.4.2022, vyvěšeno 22.4.2022

Žádný komentář

ČEZ – odstávka elektřiny v části obce 13.4.2022

ČEZ Distribuce informuje o odstávce elektrické energie v části obce. Přehled čísel popisných, které budou 13.4. bez elektřiny,  je připojen:

Žádný komentář

Vyhlášení voleb do školské rady ředitelkou školy

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Ředitelka Základní školy a mateřské školy Přerov nad Labem, v souladu s §167 odst.4 zákona 561/2004 Sb. (ŠZ), vyhlašuje řádné volby do školské rady a oznamuje termín a místo konání řádných voleb do školské rady za rodiče a pedagogy, které se uskuteční ve středu 20. 4. 2022 od 16.00 do …

Žádný komentář

Valná hromada Honebního společenstva Přerov nad Labem

Valná hromada Honebního společenstva Přerov nad Labem je plánována na 10.2.2022 od 18,00 hodin. Podrobnosti v přiložené pozvánce:  

Žádný komentář

IDSK informuje o možných omezeních regionální dopravy

Vedení obce obdrželo tiskovou zprávu k organizaci regionální dopravy – linky PID. IDSK v ní informuje o postupu v následujících dnech s ohledem na mutaci COVID-19 – omikron. Sledujte informace k dopravě, které budou zveřejňovány denně na webu www.pid.cz a na facebooku, instagramu a twitteru (vždy opět na stránkách či kanálu PID) a to vždy …

Žádný komentář

Schválený rozpočet 2022 a rozpočtový výhled MIKROREGIONU POLABÍ

Na valné hromadě MIKROREGIONU POLABÍ, jehož členem je i obec Přerov nad Labem, byly dne 2.12.2021 schváleny oba dokumenty závazné pro hospodaření sdružení v roce 2022 a následujících. Oznámení o zveřejnění V souladu s § 39 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění oznamujeme, že „Rozpočet Mikroregionu Polabí …

Žádný komentář

Návrh rozpočtu MIKROREGIONU POLABÍ pro rok 2022

Obec Přerov nad Labem je členem svazku obcí Mikroregionu Polabí. Svazek pro svou činnost připravuje rozpočet a rozpočtový návrh na delší období.  Níže je připojen návrh rozpočtu Mikroregion Polabí na rok 2022 spolu s návrhem rozpočtového výhledu Mikroregionu Polabí na rok 2022 – 2025: Hlasování o předložených návrzích proběhne 2.12.2022 na Valné hromadě Mikroregionu Polabí.

Žádný komentář

Krizová linka Středočeského kraje pro pomoc osobám postiženým krachem dodavatele energií

Vážení spoluobčané, předáváme informace, které jsme na Obecní úřad obdrželi z kanceláře hejtmanky Mgr. Petry Peckové: Abychom nabídli pomocnou ruku lidem postiženým krachem dodavatele energií, spustili jsme na kraji „energetickou krizovou linku“. Krizová infolinka kraje byla spuštěna ve čtvrtek 4. listopadu. Zaměstnanci kraje budou zájemcům k dispozici na čísle 800 710 710  každý všední den od …

Žádný komentář

Mimořádná opatření – průběžně doplňovány nové informace

Níže uvádíme přehled dokumentů vztahující se k těmto mimořádným opatřením.

Žádný komentář

ČEZ Distribuce – UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů do 15.11.2021ohrožujících nadzemní elektrické vedení

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění, vyzýváme tímto upozorněním vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v …

Žádný komentář

Informace o kotlíkové dotaci z Krajského úřadu – konec kotlů s parametry horšími než 3.emisní třída je k 31.8.2022

KRAJ ZJIŠŤUJE ZÁJEM O KOTLÍKOVÉ DOTACE PRO ROK 2021+  a připojuje informace ke kotlíkové dotaci: Středočeský kraj začíná zjišťovat zájem o dotaci na výměnu neekologických kotlů. Žádosti o kotlíkové dotace by pak měl kraj začít přijímat v 1. čtvrtletí roku 2022. Na výměnu kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy mají jejich majitelé …

Žádný komentář

Informace k pomoci obcím postiženým tornádem

Vážení spoluobčané, bouřka, která prošla v noci na 24.6 naší obcí, byla z pohledu odpoledních a večerních hodin stejného dne velice mírná. Zaměstnanci obce uklízeli spolu s dobrovolnými hasiči popadané stromy a polámané větve.  To, co musí řešit nyní obyvatelé vesnic a měst, kterými prošlo tornádo, si nedokážeme plně představit. Proto dnes 25.6.2021 po návrhu …

Žádný komentář

Veřejná vyhláška Finančního úřadu – daň z nemovitosti na rok 2021

Finanční úřad pro Středočeský kraj oznamuje, že ode dne 26.04.2021 do dne 26.05.2021 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj v úředních hodinách po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí: hromadný předpisný seznam čj. 1891290/21/2100-11460-200796, hromadný předpisný seznam čj. 1891291/21/2100-11460-200796, hromadný předpisný seznam čj. 1891292/21/2100-11460-200796, jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě …

Žádný komentář

Mikroregion Polabí – zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2020

Naše obec je člen Mikroregionu Polabí. Tak jako naše obec je každoročně kontrolováno hospodaření  Mikroregionu Polabí. Zde proběhlo závěrečné přezkoumání hospodaření za rok 2020 minulý týden. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. V příloze je obsahově shodný zápis ve dvojí podobě, jeden ve strojově čitelném formátu a  druhý s podpisy.

Žádný komentář

PTAČÍ CHŘIPKA – nařízení veterinární správy z 26.3.2021

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj (dále jen „KVS SVS pro Středočeský kraj“) jako místně a věcně příslušný správní orgán vydává nařízení o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších …

Žádný komentář

Očkování a prodej respirátorů FFP2

Očkování a prodej respirátorů FFP2 ….

Žádný komentář

Vzor čestného prohlášení – opuštění místa trvalého pobytu

V souvislosti s aktualizací vládních opatření od pondělí 1.3.2021 níže naleznete vzor čestného prohlášení, které je potřeba při pohybu mimo místo  trvalého pobytu. Vzor byl uveřejněn na internetových stránkách vlády ČR. Přímý link na stránky vlády: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Cestne_prohlaseni___vzor.pdf   Zde při kliknutí na slovo vzor si stáhnete uvedený dokument pro tisk a vypsání rukou.     …

Žádný komentář

Důležitá zpráva

Vážení spoluobčané, z důvodu výskytu onemocnění SARS COV 2 ….

Žádný komentář

Oznámení o zrušení valné hromady Honebního společenstva

   

Žádný komentář

Schválený rozpočet 2021 a rozpočtový výhled MIKROREGIONU POLABÍ

Obec Přerov nad Labem jako člen sdružení MIKROREGIONU POLABÍ společně s ostatními členy na valné hromadě dne 15.12.2020 odsouhlasili navržený rozpočtový výhled i rozpočet 2021 MIKROREGIONU POLABÍ. Oba schválené závazné dokumenty jsou připojeny níže. Oznámení o zveřejnění V souladu s § 39 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném …

Žádný komentář

Výzva Finančního úřadu: „NECHOĎTE – VOLEJTE – PODEJTE“ ve věci daňových přiznání k dani z nemovitých věcí

Finanční úřad pro Středočeský kraj žádá občany o minimalizaci fyzických návštěv a nabízí maximální podporu na svých telefonních linkách. Informace k výzvě „NECHOĎTE – VOLEJTE – PODEJTE“  naleznete níže: Finanční úřad pro Středočeský kraj Na Pankráci 1685/17, 19, 140 21 Praha 4 Odbor metodiky a výkonu daní V měsíci lednu 2021 budou mnozí  občané podávat …

Žádný komentář

Úprava dopravních spojů PID v souvislosti s opatřeními k pandemii Covid-19

Níže zveřejňujeme informaci, kterou jsme na Obecní úřad obdrželi z IDSK k organizaci dopravních spojů ve Středočeském kraji a Praze platných od 2.11.2020:   Z důvodu zhoršující se situace ohledně onemocnění COVID-19 a s tím navazujících opatření vyhlášených Vládou ČR s důrazem na snížení rizika přenosu tímto onemocněním, respektive uzavřením školských zařízení, zákazem vycházení v …

Žádný komentář

KHS Středočeského kraje – Nařízení č.7/2020 – zrušeno Nařízením KHS č.8/2020

Nařízením KHS č.8/2020 bylo zrušeno k 9.10.2020 níže uvedené nařízení. Od 2.10.2020 je v platnosti nově vydané nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, které upravuje pokyny  v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem. Toto nařízení ruší a nahrazuje dříve vydané nařízení č.6/2020.    

Žádný komentář

KHS Středočeského kraje – Nařízení č.6/2020 – nahrazeno Nařízením č.7/2020

Níže uvedené nařízení pozbylo platnosti vydaným Nařízením č.7/2020 k 2.10.2020. Dne 22.9.2020 vydala Krajská hygienická stanice Středočeského kraje Nařízení č.6, kterým zavádí další opatření:  

Žádný komentář

KHS Středočeského kraje – nařízení č.5/2020 – zrušeno Nařízením č. 8/2020

Níže uvedení nařízení bylo KHS zrušeno Nařízením č.8/2020 z 9.10.2020. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uvádí v platnost nařízení č.5, které ruší nařízení č.4 a stanovuje některé jiné povinnosti:

Žádný komentář

KHS – zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v době mezi 0:00 hod. a 6:00 hodin – byl ZRUŠEN a nahrazen Opatřením vlády

Nařízení KHS Středočeského kraje č.5  z 18.9.2020 RUŠÍ vydané omezující Nařízení č.4/2020. Pokynem z ORP Lysá nad Labem zveřejňujeme Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 4/2020 – platné pro území všech okresů Středočeského kraje od 14.9.2020 (00:00 hod.) do odvolání. Jde o mimořádné opatření při epidemii spočívající v zákazu přítomnosti …

Žádný komentář

Přechodná úprava silničního provozu – oprava mostku u Starého Vestce od 15.09.2020 do 20.12.2020

Dle rozhodnutí příslušného odboru Městského úřadu Lysá nad Labem bude z důvodu provádění stavebních prací – rekonstrukce mostu ev. č. 611-007 úplná a částečná uzavírka silnice č. II/611 v obci Starý Vestec od 15.09.2020 do 20.12.2020. Místo uzavírky: okres Nymburk, silnice č. II/611 v obci Starý Vestec  / Doba trvání uzavírky: od 15.09.2020 do 20.12.2020 Objízdná …

Žádný komentář

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – UKONČENO

příslušný odbor Městského úřadu Lysá nad Labem vydává: OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU  opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu  z důvodu provádění stavebních prací – rekonstrukce mostu ev. č. 611-007 úplná a částečná uzavírka silnice č. II/611 v obci Starý Vestec od 15.09.2020 do 20.12.2020. Místo uzavírky: okres Nymburk, silnice č. II/611 v obci Starý …

Žádný komentář

ÚZSVAM – výzva k identifikaci vlastnictví (neznámý vlastník)

ÚZSVM v návaznosti na příslušnou legislativu vyzývá k identifikaci  a dohledání nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí. Stav k 1.8.2020 pro  nemovitosti v katastru obce Přerov nad Labem je evidován  v přiloženém dokumentu. Průvodní dopis z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových je taktéž přiložen. nezn.vlastnici_cj.437-2020      

Žádný komentář

Nabídka ÚZSVM – prodej majetku v katastru obce

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v přiloženém dokumentu sděluje podrobnosti k aukčnímu prodeji majetku, který se nachází v katastru naší Obce.  

Žádný komentář
místo - Lysá

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Odbor životního prostředí a výstavby Městského úřadu Lysá nad Labem informuje:  

Žádný komentář

Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitých věcí na rok 2020 – platby SIPO

Finanční úřad pro Středočeský kraj vydal veřejnou vyhlášku o vyměření daně z nemovitých věcí na rok 2020 pro poplatníky, kteří jsou přihlášeni k placení daní z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO.  Proto je uvedená veřejná vyhláška tímto v období od 9.4.2020 do 11.5.2020 zveřejněna na elektronické úřední desce Obce.   V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte územní …

Žádný komentář

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy z MZe: lesy – kůrovec – upraveno 28.7.2020

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy vydané Ministerstvem Zemědělství dne 2.4.2020  – zveřejnění od 3.4.2020 do 31.12.2022 dotýká se vlastníků a správců lesních porostů, vydána návazně na dopady poškození kůrovcem Uvedená VV – opatření obecné povahy byla dne 27.7.2020 upravena a její aktualizované znění připojujeme zde:   Původní znění z 3.4.2020:   Příloha – v …

Žádný komentář

Dopravní obslužnost – PID – po dobu objížďky od 16.3. do 30.7.2020

Aktualizace 20.3.2020:  Obslužnost linkami PID zůstává zachována i po dobu nouzového stavu. Jediným omezením je vyhlášený zákaz nočního provozu tj. nebudou fungovat linky po 22:30 hod a spoje označené jako „školní“.  Pro osobní i nákladní vozidla platí JEN a POUZE objízdná trasa směr Brandýs nad Labem nebo Sadská – Nymburk. Na návazné místní komunikace u …

Žádný komentář

Přechodná úprava provozu dopravního značení

V návaznosti na uzavírku silnice č.II/272 z důvodu opravy v úseku od mostu ke křižovatce Semice-Přerov nad Labem je stanovena přechodná úprava dopravního značení v katastru Obce. Více informací v přiloženém Oznámení veřejnou vyhláškou:  

Žádný komentář
ikona voda

Povolení k odběrům vody ze studny – aktualizace

Vážení spoluobčané, upozorňujeme na povinnost související s čerpáním vody ze studny, kde toto čerpání musí být povoleno z odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Lysá nad Labem. Platnost původních vydaných povolení z roku 2007 až 2009 byla limitována podáním nové žádosti k obnovení povolení po uplynutí určitého období. Prosím zkontrolujte si povolení vydaná k Vašim studnám a …

Žádný komentář

Nabídka ÚZSVM – prodej majetku v katastru obce

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v přiloženém dokumentu sděluje podrobnosti k aukčnímu prodeji majetku, který se nachází v katastru naší Obce.  

Žádný komentář

Dotace na výměnu kotle pro občany od KÚ Středočeského kraje

Krajský úřad Středočeského kraje informuje prostřednictvím vedení Obce o možnosti čerpat tzv. KOTLÍKOVOU dotaci. Finančně podpořená výměna kotle je určena občanům, jejichž kotle přestanou vyhovovat legislativě. Bližší informace naleznete v připojeném letáku na telefonní lince 257 280 991, která bude v provozu v úřední dny pondělí a středy od 8 do 12 hodin,  nebo na webu …

Žádný komentář

Mikroregion Polabí – rozpočet roku 2020 a rozpočtový výhled 2020-2023

Obec Přerov nad Labem je od roku 2019 opětovně členem Mikroregionu Polabí. Níže naleznete schválený Rozpočet pro rok 2020 a Rozpočtový  výhled pro roky 2020-2023 pro seskupení Mikroregion Polabí.  Oznámení o zveřejnění  V souladu s § 39  odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění  oznamujeme, že Rozpočet Mikroregionu …

Žádný komentář

Nabídka ÚZSVM – prodej majetku v katastru obce

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v přiloženém dokumentu sděluje podrobnosti k aukčnímu prodeji majetku, který se nachází v katastru naší Obce.  

Žádný komentář

Sbírka na opravu kostela sv.Vojtěcha v Přerově nad Labem

Římskokatolická farnost Čelákovice, pod kterou spadá i naše obec, zřídila transparentní účet pro kostel sv. Vojtěcha v Přerově nad Labem. Tento transparentní účet je určen pro sbírku od občanů i firem a díky němu bude možné spolufinancovat pokračování oprav střechy a následně i fasády  kostela sv.Vojtěcha v naší Obci.  číslo účtu :   24032402/5500 Stav konta …

Žádný komentář

Mikroregion Polabí – návrh rozpočtu 2020

Žádný komentář

Výzva katastrálního úřadu – projednání hranic

Katastrální úřad vyzývá majitele nebo dědice po majitelích uvedených v připojeném dokumentu, aby se dostavili dne 26.11. v 14:30 na Obecní úřad. Jednání je svoláno s ohledem na probíhající digitalizaci v katastru Obce. Obecní úřad žádá spoluobčany o pomoc s předáním uvedené informace dotyčným osobám nebo jejich příbuzným za účelem řešení hranic pozemků.     …

Žádný komentář

Nabídka ÚZSVM – prodej majetku v katastru obce

Žádný komentář

POZOR objížďka obcí od 16.9. do 7.11.2019

Níže v přiložených dokumentech naleznete podrobné informace o objížďce, která povede naší obcí v době od 16.9. až do 7.11.2019. Uvedená objížďka svede skrz Přerov nad Labem veškerou dopravu, která by jinak projížděla přímo od Lysé nad Labem na Starý Vestec k dálnici. Objížďka je kvůli opravě této silnice. POZOR na výrazně  zvýšený počet vozidel …

Žádný komentář

Nabídka ÚZSVM – prodej majetku v katastru obce

Žádný komentář

Závěrečný účet a audit Mikroregion Polabí 2018

Závěrečný účet a audit Mikroregión Polabí 2018

Žádný komentář

WEB pro hlášení poruch ČEZ distribuce

Dobrý den, ve Středočeském kraji aktuálně evidujeme 17 poruch na hladině VN. Jejich odstranění a následné ukončeni kalamitního stavu předpokládáme ještě během dnešního dne. Následně budou zahájeny opravy na hladině nízkého napětí. Pro hlášení poruch můžete využít portál www.bezstavy.cz, kontaktní linku 800 850 860 příp. pro členy krizových štábů jsou aktivní také speciální krizové linky …

Žádný komentář

Vodovod-územní rozhodnutí

Vodovod – územní rozhodnutí – změny tras a nové řady  – z MěÚ Lysá nad Labem

Žádný komentář

Dopravní omezení během Masopustního průvodu

Dopravní omezení během Masopustního průvodu včetně povinností organizátorů jsou specifikována zde: Dopravní omezení v obci  o masopustu

Žádný komentář

Valná hromada Honebního společenstva Přerov nad Labem

Valná hromada Honebního společenstva Přerov nad Labem proběhne 6.2.2019 od 16:00 hodin v restauraci Na růžku. Více informací naleznete  zde  v pozvánce.

Žádný komentář

Výběrové řízení – Město Lysá nad Labem

Výběrové řízení na pozici referenta/tky odboru dopravy (OD) Městského úřadu Lysá nad Labem a referenta/tky odboru vnitřních věcí (VV) Městského úřadu Lysá nad Labem ……..

Žádný komentář

Katastrální úřad – oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk informuje o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním na území katastru Přerov nad Labem.  Níže uvedené pokyny se vztahují ke všem pozemkům a objektům v intravilánu Obce. Návazně bude Katastrální úřad organizovat další kroky, jejichž součástí bude i pohyb pracovníků KÚ v obci za účelem zaměření – …

Žádný komentář

Comments are closed.