Vítáme Vás v naší obci.

Odpadové hospodářství

Systém nakládání s komunálním odpadem – tj. shromažďování, sběr, přeprava, třídění, využívání a odstraňování – se v obci řídí obecně závaznou vyhláškou.
Za systém nakládání s komunálním odpadem se hradí místní poplatek dle obecně závazné vyhlášky, podrobnosti k vydání viz. sekce obec/obecně závazné vyhlášky.
O tom, kteří poplatníci jsou osvobozeni a kteří mají nárok na úlevu (sleva na děti) se dočtete v článku (6) vyhlášky.

Stanoviště a intervaly svozu zvláštních sběrných nádob pro tříděný odpad (v naší obci třídíme PAPÍR, PLASTY, SKLO BÍLÉ, SKLO BAREVNÉ, NÁPOJOVÉ KARTÓNY, NÁPOJOVÉ PLECHOVKY) spolu s přehledem, co do barevných kontejnerů patří a co ne, naleznete v přehledu o shromažďování a svozu tříděného odpadu. Směsný komunální odpad odváží společnost AVE každé liché úterý, tj. 1 x za 14 dní. Kalendář odvozu jednotlivých typů odpadů pro rok 2019 s přehledem termínů pro celý rok si můžete stáhnout nebo vytisknout.
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu organizuje obec 2 x ročně, zpravidla na jaře a na podzim. Termín k tomuto svozu je zveřejňován různými způsoby – hlášení veřejným rozhlasem, úřední deska, vývěsky.
Tento systém odběru obec zajišťuje spolu s firmou AVE proto, že obec nedisponuje vlastním sběrným dvorem.

Dle obecně závazné vyhlášky je doporučený objem pro směsný komunální odpad – tj. zbylý odpad po stanoveném vytřídění – na 1 osobu a svoz stanoven na 30 litrů.
Podle toho doporučení a počtu trvale hlášených osob na čísle popisném jsou pak přidělovány nádoby na směsný odpad o nejbližší velikosti
– popelnice 110/120 l nebo 240 l pro individuální stanoviště u objektu (čísla popisného),
– kontejnery o objemu 660 l nebo 1.100 l, případně popelnice pro společná stanoviště. V případě, že takto stanovený objem z objektivních důvodů není optimální, je možno požádat obecní úřad o přidělení jiné nádoby pomocí vyplněného formuláře (ke stažení). Formuláře pro podání žádosti jsou k dispozici také na obecním úřadě. Oprávněné požadavky vyřídí obecní úřad do 30 dnů.
Dle obecně závazné vyhlášky obec vytváří podmínky k oddělenému shromažďování biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu vznikajících v domácnostech při přípravě stravy a na zahradách mimo směsný odpad tím, že přispívá domácnostem na nákup domácího kompostéru. Výši příspěvku a pravidla pro jeho poskytnutí stanovuje zastupitelstvo obce. Aktuální výše příspěvku na nákup domácího kompostéru je 400,- Kč na číslo popisné, podrobnosti se dočtete ve formuláři žádosti o příspěvek na kompostér.
Ušetřit obci tříděním odpadu lze hned dvakrát!

Vážení občané, naše obec dostává finanční odměnu od společností EKO-KOM (www.ekokom.cz) za sběr tříděného odpadu. Výše odměny je závislá zejména na množství (hmotnosti) a KVALITĚ vytříděných odpadů, která je ve sběrnách kontrolována! Proto vás žádáme, abyste se snažili nejen odpadu vytřídit co nejvíce, ale zároveň ho celý neznehodnocovali odhozením jediného nevhodného kusu (mastný papír, láhev s olejem, apod.). Navíc odvoz tříděného odpadu je levnější než odvoz směsného komunálního odpadu.

Třídíme nápojové kartóny – TETRAPAK
ZDARMA jsou k dispozici sběrné nádoby na nápojové kartóny, které jsou umístěny na sběrných místech obce. Svoz (vyprázdnění nádoby) bude probíhat vždy 1. sudý pátek každého měsíce.

PLASTY – nejsou jen PET láhve:
Prosím, sešlapávejte plastové láhve (PET láhve od nápojů) na co nejmenší objem – platíme za odvoz kontejneru, ale peníze dostáváme pouze za váhu odpadu!

KOV – nápojové plechovky, obaly konzerv:
Prosím, také u tohoto typu odpadu , pokud lze, zmáčkněte je  na co nejmenší objem – platíme za odvoz kontejneru, ale peníze dostáváme pouze za váhu odpadu.

Kontejner na použitý textil a hračky u obecního úřadu od prosince 2013 a díky aktivnímu využívání našimi občany jsou nyní i na jiných místech obce:
Za umístění a následný provoz (vývoz nasbíraného materiálu) kontejnerů obec nic neplatí. Výhodou je snížení objemu komunálního odpadu a jeho následná ekologická likvidace. Do kontejnerů lze vhazovat nejen textil pro charitativní využití, ale i již dále nepoužitelný textil včetně roztrhaných hadrů, záclon, tašek i batohů. Dále i boty a veškeré dětské hračky včetně plastových.

Jak můžeme obci náklady za odpad ušetřit?
Kromě výše zmíněné odměny za tříděný odpad, kterou obec dostává od Eko-komu, můžete i vy snížit náklady obce za svoz komunálního odpadu. Pokud odpad třídíte, ušetříte mnoho místa a velké popelnice můžete na Obecním úřadě vyměnit za malé!

OSVĚDČENÍ O ÚSPOŘE EMISÍ. Obec Přerov nad Labem díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů včetně obalových, ve spolupráci se společností ECO-KOM, a.s. přispěla ke zlepšení životního prostředí a snížení “ uhlíkové stopy“.

Shrnutí možností v obci pro třídění odpadu:
– papírový odpad můžete odevzdávat kdykoliv na dvoře základní školy nebo do modrých kontejnerů na několika místech v obci

– plasty patří do žlutých kontejnerů, které se vyvážejí každý týden

– sklo patří do bílých nebo zelených zvláštních sběrných nádob, které se vyvážejí každý měsíc

– nápojové kartóny (tetrapaky) můžete vhazovat do zvláštních sběrných nádob 

– kov : nápojové plechovky, plechové obaly od konzerv můžete vhazovat do zvláštních sběrných nádob

– tonery, cartridge můžete vhazovat do zvláštního sběrného boxu ve vstupní hale Obecního úřadu

– použité oděvy, jiný textil, batohy, boty, hračky (zabalené v pytlích, taškách apod.) můžete nosit do speciální vysoké nádoby na textil. Několik jich je rozmístěno v obci

– objemný odpad a nebezpečné složky komunálního odpadu, stejně jako elektrozařízení je možno odevzdávat minim. 2x ročně na předem vyhlášená stanoviště při svozových dnech

– biologicky rozložitelný odpad jako např. odpad ze zahrad, zbytky potravin můžete dávat do domácího kompostéru, na který obec finančně přispívá

– použitý kuchyňský olej je možné odevzdat v ŽŠaMŠ Přerov nad Labem, která shromažďování spoluorganizuje. Více informací o způsobu předání na stránkách školy.

– nepotřebné léky s prošlou expirační dobou lze také bezplatně odevzdat v lékárnách

– železo a jiné velké kovové odpady můžete za finanční odměnu odevzdávat ve výkupu druhotných surovin v sousedních městech (firma Výkup v Čelákovicích, firma Ladislav Sobota – Lysá nad Labem nebo firma v Brandýse nad Labem – www.tsrcr.cz)

Comments are closed.