Vítáme Vás v naší obci.

Odpadové hospodářství, recyklace a uhlíková stopa…

 

Systém nakládání s komunálním odpadem – tj. shromažďování, sběr, přeprava, třídění, využívání a odstraňování – se v obci řídí obecně závaznou vyhláškou (OZV).  Za organizovaný systém nakládání s komunálním odpadem se hradí místní poplatek stanovený v příslušné obecně závazné vyhlášce, podrobnosti k vydání viz. sekce Obecní samospráva  obce/Vyhlášky a směrnice. O tom, kteří poplatníci jsou osvobozeni a kteří mají nárok na úlevu (sleva na děti) se dočtete v místní obecně závazné vyhlášce.

Stanoviště a intervaly svozu zvláštních sběrných nádob pro tříděný odpad (v naší obci třídíme PAPÍR, PLASTY, SKLO BÍLÉ, SKLO BAREVNÉ, NÁPOJOVÉ KARTÓNY, NÁPOJOVÉ PLECHOVKY) spolu s přehledem, co do barevných kontejnerů patří a co ne, naleznete v přehledu o shromažďování a svozu tříděného odpadu. Směsný komunální odpad odváží společnost AVE každé liché úterý, tj. 1 x za 14 dní. Kalendář odvozu jednotlivých typů odpadů pro rok 20223 s přehledem termínů pro celý rok si můžete stáhnout nebo vytisknout.
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu organizuje obec 2 x ročně, zpravidla na jaře a na podzim. Termín k tomuto svozu je zveřejňován různými způsoby – hlášení veřejným rozhlasem, úřední deska, webové stránky, vývěsky. Tento systém odběru obec zajišťuje spolu s firmou AVE proto, že obec nedisponuje vlastním sběrným dvorem.

Dle obecně závazné legislativy  je doporučený objem pro směsný komunální odpad – tj. zbylý odpad po stanoveném vytřídění – na 1 osobu a svoz stanoven na 30 litrů.
Podle toho doporučení a počtu trvale hlášených osob na čísle popisném jsou pak přidělovány nádoby na směsný odpad o nejbližší velikosti
– popelnice 110/120 l nebo 240 l pro individuální stanoviště u objektu (čísla popisného),
– kontejnery o objemu 660 l nebo 1.100 l, případně popelnice pro společná stanoviště. V případě, že takto stanovený objem z objektivních důvodů není optimální, je možno požádat obecní úřad o přidělení jiné nádoby pomocí vyplněného formuláře (ke stažení). Formuláře pro podání žádosti jsou k dispozici také na obecním úřadě. Oprávněné požadavky vyřídí obecní úřad do 30 dnů.

Dle obecně závazné vyhlášky obec vytváří podmínky k oddělenému shromažďování biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu vznikajících v domácnostech při přípravě stravy a na zahradách mimo směsný odpad tím, že zbudovala v areálu obecní ČOV prostor pro odkládání bio-odpadu pro všechny občany obce zdarma v příslušných hodinách PO-PÁ 8:30-10:00  14:00-15:30  a o víkendu SO-NE  8:00-10:00. Při odevzdání bio-odpadu je třeba oddělit měkký materiál jakým je posečená tráva, listí, košťály, štěpky, hobliny či piliny od pevného bio-odpadu a dřevní hmoty – větve, roští, křoviny. Pro každou skupinu je určeno separátní sběrné místo v areálu.

Naše obec dostává finanční odměnu od společnosti EKO-KOM (www.ekokom.cz) za sběr tříděného odpadu. Výše odměny je závislá zejména na množství (hmotnosti) a KVALITĚ vytříděných odpadů, která je ve sběrnách kontrolována! Proto vás žádáme, abyste se snažili nejen odpadu vytřídit co nejvíce, ale zároveň ho celý neznehodnocovali odhozením jediného nevhodného kusu (mastný papír, láhev s olejem, apod.). Navíc odvoz tříděného odpadu je levnější než odvoz směsného komunálního odpadu. Řádným vytříděním odpadu z domácnosti přispívá každý z nás k tomu, že se snižuje objem komunálního odpadu. Čím méně komunálního odpadu Vám zůstane ve Vašich popelnicích, tím méně často ji musíte dát vyvézt a to vše snižuje náklady na likvidaci komunálního odpadu a v konečném důsledku i poplatek za likvidaci komunálního odpadu.

Třídíme nápojové kartóny – TETRAPAK
ZDARMA jsou k dispozici sběrné nádoby na nápojové kartóny, které jsou umístěny na sběrných místech obce. Svoz (vyprázdnění nádoby) bude probíhat vždy 1. sudý pátek každého měsíce.

PLASTY – nejsou jen PET láhve:
Prosím, sešlapávejte plastové láhve (PET láhve od nápojů) na co nejmenší objem – platíme za odvoz kontejneru, ale peníze zpět dostáváme pouze za váhu odpadu!

KOV – nápojové plechovky, obaly konzerv:
Prosím, také u tohoto typu odpadu, pokud lze, zmáčkněte je  na co nejmenší objem – platíme za odvoz kontejneru, ale peníze zpět dostáváme pouze za váhu odpadu.

Kontejner na použitý textil a hračky u obecního úřadu od prosince 2013 a díky aktivnímu využívání našimi občany jsou nyní další takové sběrné nádoby  i na jiných místech obce. Výhodou je snížení objemu komunálního odpadu a jeho následná ekologická likvidace. Do kontejnerů lze vhazovat nejen textil pro charitativní využití, ale dále také nepoužitelný textil včetně roztrhaných hadrů, záclon, tašek i batohů. Dále i boty a veškeré dětské hračky včetně plastových. Věci do kontejnerů, prosím, vhazujte v pytlích, pomůžete tím ke snazší manipulaci při nakládce a převozu na třídící pracoviště.

Od roku 2021 jsou v obci rozmístěny 4 nádoby na sběr použitého jedlého oleje. Olej se do popelnic vhazuje slitý do uzavřené PET lahve. Za první 3/4 rok bylo takto vybráno 223 L upotřebeného oleje a výsledek aktivní recyklace je vidět i na provozu naší ČOV, kde došlo ke snížení nátoku mastnoty.

Jak můžeme společně snížit náklady za likvidaci odpadu placené z obecního rozpočtu?
Kromě výše zmíněné odměny za tříděný odpad, kterou obec dostává od firmy EKO-KOM, můžete i vy snížit náklady obce za svoz komunálního odpadu. Pokud odpad třídíte, ušetříte mnoho místa a velké popelnice můžete na Obecním úřadě vyměnit za malé! Další úsporou je nepředávat AVE k vysypání popelnici, která je poloprázdná. Poplatek za vysypání je za nádobu jako takovou. Mnoho rodin již díky recyklaci ostatních druhů odpadů dokáže předat popelnici k vývozu i jen 1x za měsíc a nikoliv každých 14 dní.

OSVĚDČENÍ O ÚSPOŘE EMISÍ. Obec Přerov nad Labem díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů včetně obalových, ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěla ke zlepšení životního prostředí a snížení “ uhlíkové stopy“.  Certifikát o snížení uhlíkové stopy naše obec získává i za celkový objem odebraného zemního plynu k topení v jednotlivých nemovitostech. Rodiny, které namísto tuhých paliv topí pomocí plynu, tak přispívají nejen k čistšímu ovzduší v obci, ale podílí se také na přepočtu uhlíkové stopy Přerova nad Labem.

Shrnutí možností v obci pro třídění odpadu:
– papírový odpad můžete odevzdávat do modrých kontejnerů na několika místech v obci nebo kdykoliv v době otevření základní škol na jejím dvoře 

– plasty patří do žlutých kontejnerů, které se vyvážejí každý týden

– sklo patří do bílých nebo zelených zvláštních sběrných nádob, které se vyvážejí každý měsíc

– nápojové kartóny (tetrapaky) můžete vhazovat do zvláštních sběrných nádob, k jejich ukládání doma můžete použít oranžový sběrný pytel, který je k vyzvednutí zdarma v kanceláři Obecního úřadu

– kov : nápojové plechovky, plechové obaly od konzerv můžete vhazovat do zvláštních sběrných nádob určených na kov

– tonery, cartridge můžete vhazovat do zvláštního sběrného boxu ve vstupní hale Obecního úřadu

– použité oděvy, jiný textil, batohy, boty, hračky (zabalené v pytlích, taškách apod.) můžete nosit do speciální vysoké nádoby na textil. V obci jich je rozmístěno několik.

– objemný odpad je možné  každou sobotu a neděli od 8 do 10 hodin odevzdat v areálu ČOV na nově vybudovaném centrálním sběrném místě (vzniklo za dotační podpory v roce 2022)

 –  nebezpečné složky komunálního odpadu, stejně jako elektrozařízení je možno odevzdávat minim. 2x ročně na předem vyhlášená stanoviště při svozových dnech 

– nepotřebná elektrozařízení je možno odevzdávat každou 3. sobotu v měsíci dobrovolným hasičům v areálu TS za rybníkem

– biologicky rozložitelný odpad jako např. odpad ze zahrad, zbytky potravin můžete dávat do domácího kompostéru,  nebo odvézt na sběrné místo v areálu ČOV. Sběrné místo Bio odpadu je určeno na běžný objem z domácností. Není určeno pro komerční účely či  likvidaci bio odpadu z provozu firemních aktivit.

– použitý kuchyňský olej je možné od jara 2021 odevzdat do 4 speciálních nádob na sběr oleje z domácností, které jsou rozmístěny v obci

– použitý kuchyňský olej je také možné odevzdat v ZŠ a MŠ Přerov nad Labem, která shromažďování spoluorganizuje. Více informací o způsobu předání na stránkách školy.

– nepotřebné léky s prošlou expirační dobou lze také bezplatně odevzdat v lékárnách

– železo a jiné velké kovové odpady můžete za finanční odměnu odevzdávat ve výkupu druhotných surovin v sousedních městech (firma Výkup v Čelákovicích, firma Ladislav Sobota – Lysá nad Labem nebo firma v Brandýse nad Labem – www.tsrcr.cz)

V roce 2021 obec Přerov nad Labem získala dotaci na podanou žádost pro úpravu centrálního sběrného místa v areálu ČOV, kde již v té době bylo vybudováno sběrné místo pro BIO-Odpad. Realizace úpravy nyní běží a centrální místo bude dokončeno na jaře roku 2022, právě díky spolufinancování Ministerstva pro životní prostředí a EU. Díky tomuto kroku bude možné nejen odevzdat veškerý odpad v jednom centrálním místě, ale místo bude dovybaveno z dotace dalšími kontejnery na sklo, textil, nápojové kartony a papír. Sekce BIO-Odpadu bude doplněna štěpkovačem na pevný bio odpad, na který jsme také obdrželi dotaci.

publicita_dotace_separace

 

 

Comments are closed.