Vítáme Vás v naší obci.

Čistírna odpadních vod

Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Přerov nad Labem.

Přiložený dokument ZDE (formát PDF – 5 Mb).

Nakládání s odpadními vodami v Přerově nad Labem 

Cena stočného pro rok 2020 – 464,- Kč /1 os. za 1/4 roku  tj. 53,- Kč s DPH za m3  
Cena stočného pro rok 2019 – 464,- Kč /1 os. za 1/4 roku   tj. 53,- Kč s DPH za m3  
Cena stočného pro rok 2017 – 43,- Kč za m3
Cena stočného pro rok 2016 – 38,7 Kč za m3

Provozovatel podtlakové kanalizace a ČOV

Provozovatelem podtlakové kanalizace  a ČOV je od 1. 4. 2016 obec Přerov nad Labem. Kanalizační řád Přerov nad Labem – aktualizace 2017. Žádáme všechny občany, aby případné havárie nebo zjištění nestandardního stavu v provozu kanalizace a ČOV neprodleně nahlásili na servis.

Kontaktní osoba (funkce) Telefon (NON – STOP LINKA)
Günther Robert (technik) +420 723 912 370
Svoboda Radko (technik) +420 723 912 325
Beneš Jiří (starosta obce) +420 724 224 832

Korespondenční adresa:
Obec Přerov nad Labem, Přerov nad Labem 38, 289 16, Přerov nad Labem

Kontaktní e-mail: cov@prerovnl.cz
Telefon: +420 325 565 274

Aktuální informace
Nová smlouva o odvádění odpadních vod byla schválena dne 28. 8. 2016 na veřejném zasedání. Nové smlouvy jsou uzavírány. Doba užívání kanalizace, kdy odběratel neměl uzavřenou smlouvu na odvádění odpadních vod, bude ošetřena smlouvou o narovnání. Smlouva o narovnání bude s odběratelem uzavřena společně s novou smlouvou o odvádění odpadních vod. Bližší informace Vám budou poskytnuty na obecním úřadě.

Zde je možno stáhnout podrobný popis postupů a pravidel (viz. odkaz v nadpisu) a vzorové smlouvy ve Wordu, viz. krok č. 7, 8, 16, 18.

Krok číslo Dokument, proces, činnost apod.
1 Náčrt situace umístění na katastrální mapě, případně projektový nákres, dokumentace přípojky (aby bylo zřejmé, kde se nachází a do kterých pozemků zasahuje).
2 Žádost o vyjádření provozovatele (prodloužení kanalizační stoky nebo napojení nemovitostí z hlediska funkčnosti a kapacity).
3 Stanovisko provozovatele k záměru (zvážení dopadu na ČOV a kanalizační síť, provedení SDŠ, schválení zhotovitele) – VG zasílá žadateli a obci.
4 Výpis z katastru nemovitostí ke všem nemovitostem (budova a pozemky) dotčených vybudováním nové kanalizační části – stačí výtisk z internetu.
5 Souhlas třetích stran – vlastníků pozemků dotčených budováním nové části kanalizace na jejich pozemku s vybudováním a přístupem žadatele.
6 Žádost o souhlas obce k vybudování kanalizační přípojky (samostatně), případně jako součást vyjádření k celému projektu stavby na základě náčrtu, výpisu z katastru nemovitostí, projektové dokumentace a vyjádření VG.
7 Smlouva o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene pro obec k pozemku třetí osoby (vzorovou smlouvu poskytuje obec, podpis třetí strany zajistí žadatel).
8 Smlouva o budoucí darovací smlouvě a smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene (pokud bude sběrná domovní šachta umístěna mimo veřejně dostupná místa)vč. souhlasu s připojením, stavbou (před podpisem musí schválit zastupitelstvo obce).
9 Žádost o stavební povolení, územní souhlas, územní rozhodnutí na MěÚ.
10 Realizace stavby autorizovanou firmou na náklady žadatele a pod dohledem provozovatele  – žadatel zajistí, aby provozovatel byl s předstihem informován o termínu realizace a mohl zajistit kontrolu díla před zasypáním zeminou  (doklad o zaplacení za realizaci se předkládá k žádosti o příspěvek před uzavřením darovací smlouvy).
11 Geometrický plán skutečného provedení vč. zákresu pásma pro zřízení věcného břemene (není nutné, pokud žadatel stejná osoba jako investor a budoucí producent odpadních vod a neexistují třetí strany vlastníků pozemků).
12 Stanovisko ke/před kolaudací: provozovatel dává vyjádření k vybudovanému dílu za předpokladu, že měl možnost dozoru při realizaci.
13 Stanovisko ke/před kolaudací: žadatel informuje obec o dokončení – obec přebírá úpravu povrchů na místních komunikacích a na svých pozemcích.
14 Kolaudace a vydání kolaudační rozhodnutí (MěÚ).
15 Smlouva o vypouštění odpadních vod (VG ověřuje počty nahlášených osob u obce).
16 Darovací smlouva k nové podtlakové části kanalizace a SDŠ – podklady doručí žadatel obci do 10 dnů od kolaudace, před podpisem musí schválit zastupitelstvo obce.
17 Proplacení příspěvku investorovi (pokud jde o objekt k trvalému bydlení).
18 Smlouva na zřízení věcného břemene (po nabytí účinnosti darovací smlouvy).

Comments are closed.