Vítáme Vás v naší obci.

Podtlaková kanalizace

Obec Přerov nad Labem má na většině svého území vybudovánu dešťovou kanalizaci a na celém souvisle zastavěném území obce je vybudována podtlaková (vakuová) splašková kanalizace systému ROEDIGER. Podtlaková (vakuová) kanalizace tvoří alternativní systém odvedení odpadních vod použitelný v určitých podmínkách, které jsou v daném území pro klasické odvedení odpadních vod z nemovitostí definované jako složité. Více na www.vacuumglobal.cz – (venkovní podtlakové systémy – popis, výhody, použití, provoz.) a na www.sylak.cz nebo www.inprojekt.cz. V Přerově nad Labem byla vybudována první podtlaková (vakuová) kanalizace systému ROEDIGER v České republice.

Podtlaková kanalizace nám umožnila odkanalizování rovinatého území s vysokou hladinou spodní vody v obci ležící na obou březích Kounického potoka v blízkosti řeky Labe.

 • Projektant podtlakové kanalizace – in Projekt Louny Engineereng s.r.o.
 • Projektant ČOV pro 1300 EO – VK Projekt Pardubice
 • Dodavatel stavby podtlakové kanalizace a ČOV – Sylak – Brebera, Chrudim
 • Zahájení stavby ČOV a I. etapy podtlakové kanalizace 10/95 – ukončení 9/97
 • Zahájení stavby II. etapy podtlakové kanalizace 9/96 – ukončení 11/98
 • Provozovatelem podtlakové kanalizace a ČOV v Přerově nad Labem je v současné době sama obec Přerov nad Labem, a to od konce roku 2016.  Provozování Obec převzala od společnosti Vacuum Global s.r.o. Louny, která měla provoz kanalizace na starost do roku 2016.

Podtlaková kanalizace a čistírna odpadních vod byla vybudována v době starostování pana Jiřího Beneše st. za finanční podpory (dotace a půjčka) od Státního fondu životního prostředíobčanů a obce Přerov nad Labem. Naši spoluobčané se podíleli na financování ekologické investice, která nám v obci Přerov nad Labem zajistila zlepšení životního prostředí a ochranu vodních zdrojů v domovních studních. Půjčka byla SFŽP v předstihu řádně splacena.

Náhled do historie stavby

 • Prosinec 1994 – rozhodnutí Státního fondu životního prostředí o poskytnutí podpory na ČOV a na I. etapu stavby kanalizace.
 • Červen 1995 – podepsání smlouvy s dodavatelem stavby – Sylak Chrudim.
 • Říjen 1995 – stavební povolení v právní moci, 22.10.1995 byly zahájeny zemní práce na staveništi ČOV.
 • Listopad 1995 – 15.11.1995 byly zahájeny výkopové práce pro kanalizaci v obci.
 • Prosinec 1995 – seminář – podtlaková kanalizace – den otevřených prací na stavbě.
 • Červenec 1997 – 10.7.1997 byla spuštěna vakuová čerpadla, zahájení komplexních zkoušek systému Roediger a ČOV. Dne 16.7.1997 byly připojeny první objekty na kanalizaci. Prvním připojeným domem bylo č.p. 40, kde měl vlastník nemovitosti řádně vybudovanou přípojku. Dne 31.7.1997 byla kolaudace ČOV a I. etapy podtlakové kanalizace – zkrácení termínu výstavby.
 • Září 1997 – 16. a 17.9.1997 – seminář – alternativní způsob odkanalizování sídel a lokalit – slavnostní zahájení trvalého provozu podtlakové kanalizace a čistírny odpadních vod v obci.

Provoz podtlakové kanalizace v obci bude v roce 2022 tak mít již 25 let nepřetržitého provozu.

Další informace ohledně provozu kanalizace a ČOV jsou na webové stránce „čistírna odpadních vod“

Comments are closed.